ZZJZ: NEMA REGISTROVANIH SLUČAJEVA COVIDA19 U OKRUGU

Nema reg­istrovanih slu~ajeva infek­ci­je Covid19 na podru~ju okru­ga, saop{teno je danas iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. Tele­fonom se jav­i­lo vi{e od 30 oso­ba sa re{enjem grani~nog san­i­tarnog inspek­to­ra i stavl­jeno je pod nad­zor jo{ 35 oso­ba iz gra|anstva koji su dop­uto­vali iz inos­transt­va i dobili su uput­st­vo da ostanu u ku}nom karan­ti­nu, sman­je soci­jalne kon­tak­te i prate zdravstveno stan­je. Preporu~uje se pridr‘avanje pre­ven­tivnih mera.