ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE U BELOJ PALANICI

Ju~e je zasedao Op{tinski {tab za vanredne situaci­je Bele Palanke. Done­to je 15 zaklju~aka i predlo‘ene mere za spre~avanje nas­tan­ka i {iren­ja infek­ci­je iza­z­vane korona viru­som na ter­i­tori­ji cele op{tine. Na danas odr‘anoj sed­ni­ci [taba za vanredne situaci­je Bele Palanke done­to je jo{ neko­liko zaklju~aka ~ija pri­me­na kre}e odmah. Presta­je sa radom {alter­s­ka slu‘ba Jedin­stvenog upravnog mes­ta. Od Min­istarst­va zdravl­ja se tra‘i pomo} u obezbe|ivanju dez­in­fek­cionih sred­sta­va za potrebe Op{tinske uprave , za rad geronto-doma}ica i ekipa za dostavl­jan­je pomo}i ugro‘enom stanovni{tvu.