OBUSTAVLJENE SVE IZBORNE RADNJE U PIROTU

Na dana{njoj sed­ni­ci Grad­s­ka izbor­na komisi­ja donela je Re{enje o prekidu svih izbornih rad­nji u sprovo|enju izb­o­ra za odbornike Skup{tine grada.