FORMIRAN OPERATIVNI TIM ZA SNABDEVANJE I POMOĆ GRAĐANIMA

Posle progla{enja vanre­dene situaci­je u zemlji, na ju~era{njem zasedan­ju [taba za vanredne situaci­je Gra­da Piro­ta formi­ran Oper­a­tivni tim za snab­de­van­je i pomo} gra|anima star­i­jim od 65 god­i­na, hroni~nim bolesnici­ma i osoba­ma sa inva­lidite­tom koji ne mogu da se stara­ju o sebi.