U SRBIJI PROGLAŠENO VANREDNO STANJE

U Piro­tu za sada nema zara‘nih viru­som korona. Pre­ma posled­njim podaci­ma u Srbi­ji je obole­lo 55 oso­ba. Zbog pan­demi­je ovog virusa, predsed­nik Srbi­je Alek­san­dar Vu~i} sino} je pro­glasio vanred­no stan­je na ter­i­tori­ji cele dr‘ave.