TONČIĆ: OGRANIČENJE CENA ŽIVOTNIH NAMIRNICA

Na~elnica Pirot­skog upravnog okru­ga Dra­gana Ton~i} izjav­i­la je danas da je done­ta Odlu­ka o ograni~enju visine cena osnovnih ‘ivot­nih namir­ni­ca i za{titne opreme u toku vanrednog stanja.