SPORTSKI VIKEND

Zbog vanrednog stan­ja u Srbi­ji, sus­pendovana su sva sport­s­ka takmi~enja. Zbog toga nije odi­gran sus­ret Radni~ki:Zemun. Poje­di­ni pirot­s­ki klubovi odi­grali su svo­je me~eve tokom prethodnog viken­da.