PREMIJERKA ANA BRNABIĆ : DISCIPLINA GRAĐANA ZABRINJAVAJUĆA

Predsed­ni­ca Vlade Ana Brn­abi} je posle sed­nice zdravstvenog kriznog {taba najav­i­la da }e svi {alteri javne uprave, i na republi~kom i na lokalnom nivou, biti zatvoreni. Rekla je da se zabran­ju­je izvoz leko­va na trideset dana. Poru~ila je da }e za gra|ane star­i­je od 65 god­i­na biti uve­de­na zabrana izlas­ka sa zapre}enom kaznom od 150.000 dinara, uko­liko ne po{tuju ovu meru.