POVEĆANA POTRANJA ZA OSNOVNIM ŽIVOTNIM NAMIRNICAMA

Ovih dana napras­no su po~eli da se prazne i rafovi u mal­o­pro­da­jn­im objek­ti­ma i bro­jin­im pro­da­jn­im lanci­ma robe u Srbi­ji. Na{a ekipa prover­i­la je kak­va je situaci­ja u Pirotu.