LEKARI POZIVAJU NA POŠTOVANJE MERA PREVENCIJE

Zdravstveni rad­ni­ci u pirot­skim zdravstven­im ustanova­ma pozi­va­ju na po{tovanje mera pre­ven­ci­je. U ovim ustanova­ma rad je orga­ni­zo­van u skladu sa pre­poruka­ma Min­istarst­va zdravl­ja i Inti­tu­ta za javno zdravl­ja ” Milan Jovanovi} — Batut”.