UVEDENI DODATNI TELEFONI EPIDEMIOLOŠKIH SLUŽBI ZA INFORMACIJE O COVID 19, NOVE MERE DRŽAVE

U cilju omogu}avanja bli‘e i efikas­ni­je komuikaci­je gra|ana sa nadle‘nim epidemiolo{kim slu‘bama, Min­istarst­vo zdravl­ja uvelo je dodat­nih 20 bro­je­va tele­fona za infor­ma­ci­je o covidu 19. 

Gra|anima koji ima­ju simp­tome res­pi­ra­tornih infek­ci­ja, a koji su u prethod­nom peri­o­du borav­ili u podru~ju zahva}enim ovim viru­som, dos­tup­ni su bro­je­vi tele­fona pre­ma mes­tu prebivali{ta.

Pozivaju}i bro­jeve tele­fona mogu dobiti potreb­ne infor­ma­ci­je i pre­poruke od de‘urnih epi­demi­olo­ga od 8 do 22 sata.

Za sve infor­ma­ci­je gra|ani Pirot­skog okru­ga mogu dobiti na bro­jeve tele­fona u Zavo­du za javno zdravl­je Pirot 069/ 34–52-108 i 069/45–21-130.

Brn­abi}: Ne zat­varamo {kole, slu{amo struku

Pre­mi­jer­ka Ana Brn­abi} izjav­i­la je danas da je stav struke da nema oprav­dan­ja i osno­va da se u ovom trenutku zatvore {kole, vrti}i i fakul­teti u Srbiji. 

Najav­i­la je mogu}nost orga­ni­zo­van­ja onla­jn nas­tave ve} od ponedeljka. 

Pre­mi­jer­ka se zah­valila zdravstven­im rad­nici­ma i rekla da se sitruaci­ja prati i da }e najkas­ni­je novi sas­tanak biti u ponedel­jak i po potre­bi i pre. 

Mali: Situaci­ja pod kontrolom

Na dana{njoj sed­ni­ci Vlade Srbi­je formi­rana su dva kriz­na {taba: zdravstveni za bor­bu pro­tiv korona virusa i {tab za otk­lanan­je posled­i­ca po ekonomiju. 

Gostuju}i na na{oj tele­viz­iji, min­istar finan­si­ja i ~lan [taba za otk­lanan­je posled­i­ca po ekonomi­ju Sini{a Mali rekao je da je situaci­ja sa viru­som korona pod kon­trolom i da Vla­da Srbi­je delu­je u dva prav­ca.