REGIONALNA DEPONIJA DOBIJA LINIJU ZA SEKUNDARNU SEPARACIJU OTPADA

U planu je da Region­al­na deponi­ja Pirot ove godine dobi­je lin­i­ju za sekun­dar­nu sep­a­raci­ju otpa­da. Za ovo preduze}e zna~ajan je i pro­jekat izgrad­nje kompostane.