RADIONICE ZA BUDUĆE SREDNJOŠKOLCE

Pred­stavni­ci JOB info cen­tra orga­ni­zo­vali su radion­ice o upisu u sred­nju {kolu za u~enike O[ Du{an Radovi}. Cilj radion­i­ca je da se u~enicima olak{a izbor sred­nje {kole i budu}eg zan­i­man­ja. Ovakve radion­ice bi}e orga­ni­zo­vane u svim osnovn­im {kola­ma u Pirot­skom okrugu.