POTPISIVANJE PODRŠKE ZA LISTU SRPSKA DESNICA- NINOSLAV ĆIRIĆ- PIROT MOŽE BOLJE

Danas je po~elo pot­pi­si­van­je podr{ke za lokalnu lis­tu Srp­s­ka desni­ca-Ninoslav ]iri}- Pirot mo‘e bolje. 

Pot­pi­si­van­je je u pros­tori­ja­ma ove stranke na uglu uli­ca Lava Tol­sto­ja i Ste­vana Sremca. 

Iz stranke pozi­va­ju gra|ane i lokal patri­ote da svo­jim pot­pi­som podr‘e ovu listu. 

”Mo‘emo, ho}emo moramo, jer Pirot mo‘e bol­je”, poru~uju iz Srpske desnice.