NESTAŠICA MASKI I DEZINFEKCIONIH SREDSTAVA U APOTEKAMA APOTEKARSKE USTANOVE PIROT

Zbog aktuelne epidemiolo{ke siutaci­je u zemlji, posled­njih dana pove}ana je potra‘nja za za{titnim maska­ma i defin­fek­cionim sred­stvi­ma u pirot­skim apoteka­ma. Ho}e li usko­ro sti}i nove koli~ine?