NAREDNE NEDELJE POČETAK IZGRADNJE LETNJIKOVCA U DVORIŠTU MLEKARSKE ŠKOLE

Visoke tem­per­a­ture pogodovale su da se radovi na ure|enju ulaza, kapi­je i ograde dvori{ta Mlekarske {kole prive­du kra­ju. Vred­nost ovih rado­va, koji su zapo~eti kra­jem pro{le godine, je oko 3 mil­iona dinara. Direk­tor Nenad \or|evi} najavlju­je i po~etak rado­va na izgrad­nji let­njikov­ca, odnos­no u~ionice na otovrenom, u dvori{tu ove {kole.