MILA ĐORĐEVIĆ NA ŠIREM SPISKU ZA TOKIO

Zoran Terzi}, selek­tor ‘enske odbojka{ke reprezentaci­je Srbi­je saop{tio je ju~e {iri spisak kan­di­datk­in­ja za Olimpi­jske igre u Tok­i­ju ovog leta. 

Me|u 37 odojka{ica je i Piro}anka Mila \or|evi}, ~lan­i­ca beogradske Crvene Zvezde. S

ve kan­di­datk­in­je pro”}i }e kom­pletne pripreme, a Terzi} }e kona~an spisak za Olimpi­jadu u Toku­ju saop{titi pre igara.