DVA UZORKA IZ PIROTA NEGATIVNA NA KORONA VIRUS

Dva uzro­ka sum­n­ji­va na virus korona koja su ju~e posla­ta iz Piro­ta na Insti­tut Tor­lak su neg­a­tiv­na, potvrdi­la je Tele­viz­iji Pirot epi­de­milog u Zavo­du za javno zdravl­je Pirot dr Rad­mi­la Zec. 

Ona je danas pris­ustvo­vala sas­tanaku svih epi­de­milo­ga Srbi­je sa min­istrom zdravl­ja dr Zlat­i­borom Lon~arom.

Tema je bila aktuel­na epidemiolo{ka situaci­ja u zemlji i pos­tu­pan­je svih zdravstvenih ustano­va u skladu trenut­nom situacijom. 

U Srbi­ji vi{e od 30 obolelih od virusa korona

U Srbi­ji je jutros do 8 sati reg­istrovan 31 oboleli od korona virusa, saop{tilo je Min­istarst­vo zdrvlja. 

U nacional­noj ref­er­ent­noj lab­o­ra­tori­ji Insti­tu­ta Tor­lak do sada je testi­ra­no 214 oso­ba koje su ispun­javale kri­ter­i­jume defini­ci­je slu~aja.

Do posled­njeg izve{taja Min­istarst­va zdravl­ja testi­rani su uzor­ci 29 oso­ba, od kojih je sedam pozo­tivnih i 22 neg­a­tiv­na na novi korona virus.

Odlo‘eni bro­jni doga|aji

Zbog mera bezbed­nos­ti gra|ana, a pre­ma upustvi­ma dr‘avnih i grad­skih organa odlo‘eni su bro­jni doga|aji i na ter­i­tori­ji Piro­ta. Mes­na zajed­ni­ca Novi Zavoj odlo‘ila je man­i­festaci­ju Ban­i­ci­ja­da koja je tre­ba­lo da se odr‘i u nedelju. 

Na zatvorenom bazenu ne rade spa i teretana. 

Odlo‘ena je pred­sta­va Raj na zemlji koja je najavl­je­na za 19. mart. 

Otkazane su probe svih sek­ci­ja Doma kulture. 

Dis­trib­uter fil­ma Hotel Beograd otkazao je pro­jek­ci­je ovog fil­ma do daljnjeg. 

Broj poseti­la­ca u pirot­skom bioskopu je ograni~en na 100. 

Sport­s­ki doga|aji se odr‘avaju u skladu sa pre­poruka­ma Vlade — bez pris­ust­va pub­like.