SASTANAK SVIH PREDSTAVNIKA ZDRAVSTENIH USTANOVA U PIROTU

Pre­ma re~ima dr Rad­mile Zec, na~elnice Slu‘be epi­demi­ologi­je Zavo­da za javno zdravl­je Pirot, danas je u Op{toj bol­ni­ci Pirot odr‘an sas­tanak pred­stavni­ka svih zdravstven­im ustano­va na ter­i­tori­ji Piro­ta . Ovom pri­likom a‘urirani su algo­rit­mi pos­tu­pan­ja u skladu sa trenut­nom, aktuel­nom epidemiolo{kom situaci­jom u Srbi­ji. Dr Zec nam je potvrdi­la da jo{ uvek nema sum­n­je na korona virus u Pirotu,ali se situaci­ja prati u kon­ti­nu­ite­tu. Podse}amo, na dr‘avnom nivou ju~e je done­ta odlu­ka da nema potrebe zatvoriti {kole. Zabranjeni su javni skupovi sa vi{e od sto lju­di u zatvoren­im pros­tori­ma. Skupovi na otvorenom pros­toru bi}e dozvol­jeni. Sve utak­mice u zatvoren­im pros­tori­ma igra}e se bez pub­like, a fud­bal­s­ki me~evi mogu se igrati sa pub­likom. Dru­ga mera je poja~ana kon­to­la na grani~nim prelazima.Pojedini privre­meni grani~ni prelazi bi}e zatvoreni,dok }e na ostal­im grani~nim prelaz­i­ma biti anga‘ovan ve}i broj san­i­tarnih inspek­to­ra i poli­ca­ja­ca.