POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI GRADA I UDRUŽENJA PENZIONERA

U Grad­skoj upravi Pirot pot­pisan je spo­razum o sarad­nji izme|u lokalne samouprave i Grad­skog udru‘enja pen­zion­era. Spo­razum su pot­pisali gradona~elnik Piro­ta Vladan Vasi} i predsed­nik Grad­skog udru‘enja pen­zion­era \or|e Miti}.