DALJINSKO GREJANJE U SKLADU SA DNEVNIM TEMPERATURAMA

U skladu sa dnevn­im tem­per­at­u­ra­ma, koje se ovih dana kre}u i preko 20 ste­peni, funkconi{e i sis­tem daljin­skog gre­jan­ja. Ovaj re‘im gre­jan­ja pri­men­ju­je JP ”Grad­s­ka toplana” u skladu sa Odlukom o uslovi­ma i na~inu snab­de­van­ja toplot­nom energijom.