ZBOG VIRUSA KORONA POJAČANE MERE PREVENCIJE

Na dana{njem sas­tanku predsed­ni­ka Srbi­je Alek­san­dra Vu~i}a, predsed­nice Vlade Ane Brn­abi} sa zdravstven­im stru~njacima done­ta je odlu­ka da nema potrebe zatvoriti {kole. U Srbi­ji je do sada potvr|eno vi{e od deset slu~ajeva obol­e­van­ja od korona virusa.