NASTAVAK PROJEKTA JOB INFO CENTRA

JOB info cen­tar nastavi}e real­izaci­ju pro­jek­ta ”Znan­jem do posla”. Nast­vaku pro­jek­ta doprinela je uspe{na real­izaci­ja aktivnos­ti u prethod­nom ~etvorogodi{njem periodu.