KVALITETNIJA VODA ZA PIĆE POSLE REKONSTRUKCIJE CRPNE STANICE BERILOVAC

Prob­le­mi sa zamu}enjem vode u Piro­tu re{eni su rekon­struk­ci­jom crp­ne stan­ice u selu Berilo­vac. Rekon­struk­ci­ja ove stan­ice jedan je od zna~ajnijih poslo­va pirot­skog vodovo­da u posled­njih neko­liko godina.