JAVNI POZIV ZA DODELU POMOĆI PREDUZETNICIMA, MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Grad Pirot je u sarad­nji sa Kance­lar­i­jom za lokalni ekonom­s­ki razvoj objavio javni poziv za dodelu pomoĐđ}i pre­duzetnici­ma i mikro i mal­im privred­nim dru{štvima kroz sub­ven­cionisan­je kamate na inves­ti­cione kred­ite poslovnih bana­ka. Kred­i­ti }e biti odboreni u peri­o­du do 3 godine za kupov­inu ili ula­gan­je u poslovni pros­tor, za nabaku opreme i maš{ina, speci­jal­i­zo­vanih ala­ta i delo­va, kao i za nabavku soft­vera. Pra­vo da konkuri{u ima­ju pre­duzetni­ci ~ija reg­istrovana delat­nost ne pri­pa­da poljoprivre­di i trgovi­ni. Grad Pirot je za pokri}će kama­ta na pomenute kred­ite izd­vo­jio 3 mil­iona dinara. Javni poziv je otvoren do trenut­ka utro{ška sred­sta­va, najkas­ni­je do kra­ja godine. Poziv }e biti real­i­zo­van u sarad­nji Po{štanskom š{tedionicom, Cred­it Agrikol i Vojvođ|nskom bankom. Dodatne infor­ma­ci­je mogu se dobiti u Kance­lar­i­ji za lokalni ekonom­s­ki razvoj, a potreb­na doku­mentaci­ja mo‘e se preuzeti sa saj­ta grada.