ILUZIJE BISERKE PETROVIĆ U PIROTSKOJ GALERIJI

Izlo‘ba sli­ka iz cik­lusa ”Iluz­i­je” Bis­erke Petro­vi} iz Lazarevca otvore­na je sino} u Galer­i­ji ^edomir Krsti}. Petrov}eva je ~lan Udru‘enja likovnih umet­ni­ka Srbije.