USPEH UČENIKA OŠ 8. SEPTEMBAR NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU IZ MATEMATIKE

Na okru‘nom takmi~nju iz matem­atike u~enici O[ 8. sep­tem­bar postigli su zapa‘ene rezultate. 

U konkuren­ci­ji u~enika od ~etvr­tog do osmog razre­da, u~enici ove {kole osvo­jili su prva, dru­ga i tre}a mes­ta i dobili pohvale. 

Oni }e se nad­metati i na republi~kom takmi~enju.

Takmi~enje je odr‘ano u O[ ”Du{an Radovi}”.