STABILNA SITUACIJA NA VODOTOKOVIMA

Ki{a koja pada ve} neko­liko dana, nije drasti~no pove}ala nivo reka, kanala i vodotoko­va na ter­i­tori­ji Gra­da Piro­ta, ka‘e koor­di­na­tor Grad­skog {taba za vanredne situaci­je Sreten Savov. Doda­je da nema bojazni od izli­van­ja reka iz korita.