SIRENE OSVOJILE PET MEDALJA NA OSMOMARTOVSKOM KUPU

Na Osmora­tovskom kupu, takmi~enju u ritmi~koj gim­nas­ti­ci u Mladen­vcu, ~lan­ice Klu­ba ritmi~ke gim­nas­tike ”Sirene” osvo­jile su 3 zlatne i 2 sre­brne medal­je. Pre­ma re~ima Jelice Ran~i} Veljkovi}, tren­era ovog klu­ba ovim takmi~enjem je po~ela tami~arska sezona.