POKRET ROĐENI ZA PIROT PRIKUPLJA POTPISE PODRŠKE ZA IZBORNU LISTU PROFESOR VLADICA TOŠIĆ POBEDA ZA BUDUĆNOST PIROTA

Iz Pokre­ta Ro|eni za Pirot saop{teno je da je veli­ki broj gra|ana danas svo­jim pot­pi­som podr‘ao nji­hovu lis­tu za predstoje}e lokalne izbore Pro­fe­sor Vlad­i­ca To{i} — Pobe­da za budu}nost Pirota. 

Piro­tu }emo dati novu snagu i hrabro }emo iskora~iti napred i suo~i}emo se sa iza­zovi­ma sada{njosti i budu}nosti. Mi tre­ba da bude­mo pokreta~i prom­e­na, ka‘e lid­er pokre­ta pro­fe­sor Vlad­i­ca To{i}, navo­di se u saop{tenju Medija tima Pokre­ta ”Ro|eni za Pirot”. 

To{i”} doda­je da su sprem­ni na preuz­mu punu odgov­ornost i da daju svoj su{tinski dopri­nos ost­vari­van­ju zajedni~kih cil­je­va kroz politi~ki pro­gram Pobe­da za budu}nost Pirota. 

Lid­er ovog pokre­ta ka‘e da su Piro}anci pre­poz­nali pokret kao autenti~nu pirot­sku orga­ni­zaci­ju od pov­eren­ja sa ~asnim ljudi­ma, dokazan­im u svo­jim profesijama. 

”Piro}anci nam veru­ju, tako se gra­di {ira plat­for­ma Pokre­ta Ro|eni za Pirot koji pred­stavl­ja ozbiljnu politi~ku snagu” isti~e To{i}, navo­di se u saop{tenju Medija tima. 

Iz Pokre­ta se zah­valju­ju svi­ma koji su podr‘ali nji­hovu listu.