ODRŽANO GRADSKO ŠKOLSKO PRVENSTVO U ŠAHU

Na Grad­skom {kol­skom prven­stvu u {ahu u~estvovalo je 89 takmi~ara.

Igralo se po gru­pa­ma i razred­i­ma, po {vacarskom sis­te­mu u pet kola. 

Po tro­je prvo­plas­ranih iz svakog razre­da stek­li su pra­vo u~e{}a na Okru‘nom {kol­skom prvenstvu. 

Takmi~enje su orga­ni­zo­vali [ahovs­ki savez Pirot­skog okru­ga i O[ 8. sep­tem­bar u kojoj je i odr‘ano takmi~enje.