KRITIČNE DEONICE NA PUTU TEMSKA-TOPLI DO BIĆE REKONSTRUISANE

Put­ni pravac Tem­s­ka — Topli do je zbog odrona posled­njih god­i­na u veo­ma lo{em stan­ju i neophod­na je sanaci­ja. Predra~unaska vred­nost za sanaci­ju tri kriti~ne lokaci­je je 22 mil­iona dinara, ka‘u u JP za plani­ran­je i ure|ivanje gra|evinskog zemlji{ta.