JOŠ DVE OSOBE U SRBIJI POZITIVNE NA NOVI KORONA VIRUS

Min­istarst­vo zdravl­ja danas je objav­i­lo da su testi­rani uzor­ci jo{ pet oso­ba od kojih su dva bila poz­i­tiv­na i tri neg­a­tiv­na na novi korona virus. Do sada su od ovog virusa u Srbi­ji obolele ~etiri osobe. 

Do 10. mar­ta u nacional­noj ref­er­ent­noj lab­o­ra­tori­ji Insti­tu­ta ”Tor­lak” testi­ra­no je ukup­no 108 oso­ba koje ispun­java­ju kri­ter­i­jume defini­ci­je slu~aja, ka‘u u Min­istarstvu zdravl­ja. Vla­da Srbi­je je na dana{njoj sed­ni­ci uvela privre­menu zabranu ulas­ka u Srbi­ju za strane dr‘avljane koji dolaze iz podru~ja sa inten­zivnom trans­misi­jom virusa korona. 

Ova odlu­ka odnosi se na osobe koje su borav­ile u Ital­i­ji, poje­din­im provin­ci­ja­ma Kine, Ju‘ne Kore­je, Irana i delovi­ma [vaj­carske.

Iz Vlade Srbi­je navode da nema mes­ta pani­ci, da su pre­duzete sve neophodne mere i pozi­va­ju gra|ane da po{tuju savete zdravstvenih stru~njaka.