POZNATA POTENCIJALNA LOKACIJA DOMA ZA STARIJE U PIROTU

Pre pet mese­ci Grd­s­ka upra­va aktivno je po~ela sa radom na real­izaci­ji pro­jek­ta izgrad­nje Doma za star­i­je u Piro­tu. Pre­ma re~ima pomo}nika gradona~elnika Bojana Ran|elovi}a, pre vi{e od dese­tak dana na sas­tanku radne grupe formi­rane sa cil­jem sagle­da­van­ja potre­ba star­i­jeg stanovni{ta za izgrad­nju ovog Doma za star­i­je defin­isana je lokaci­ja ovog objek­ta.