PONOVO PROHODAN PUT TEMSKA-TOPLI DO

Ra{~i}ena je deon­i­ca puta Tem­s­ka — Topli Do koja je bila nepro­hod­na zbog odrona stene. Ovaj posao ura|en je po nalogu JP za plani­ran­je i ure|ivanje gra|evinskog zemlji{ta. Za ove radove anga‘ovan je izvo|a~ iz pro­gra­ma hit­nih inter­ven­ci­ja. Pre­ma re~ima direk­to­ra ovog preduze}a Slavi{e Svi­laro­va put je pono­vo pro­ho­dan, a situaci­ja }e se na ovoj deoni­ci prati­ti i dalje.