OSMOMARTOVSKI FESTIVAL ŽENSKOG STVARALAŠTVA

Jo{ jedan Fes­ti­val ‘enskog stvarala{tva odr‘ava se ovog viken­da na Trgu Pirot­skih rat­ni­ka. Orga­ni­za­tor je Udru‘enje ”@ene juga”.