GO SPS PREDAO IZBORNU LISTU GRADSKOJ IZBORNOJ KOMISIJI

Grad­s­ki odbor Socijalisti~ke par­ti­je Srbi­je predao je izbor­nu lis­tu Grad­skoj izbor­noj komisi­ji za predstoje}e lokalne izbore. Na izbore u Piro­tu izlaze samostal­no. Na listi su kan­di­dati za sva odborni~ka mes­ta u pirot­skoj skup{tini. Ova lista je ju~e i progla{ena.