SLOBODNA ZONA PIROT, POSLE OKRUGA, PLANIRA DA SE PROŠIRI I NA OPŠTINU KNJAŽEVAC

Slo­bod­na zona Pirot pro{le godine posta­la je Okru‘na Slo­bod­na zona pro{irvi{i rad na op{tine Dim­itro­v­grad i Babu{nica. U sarad­nji sa Op{tinom Knja‘evac u pro­ce­su je pos­tup­ka za pro{irenje re‘ima rada i na tu op{tinu.