REGISTROVAN PRVI SLUČAJ OBOLEVANJA OD VIRUSA KORONA U SRBIJI

U Srbi­ji je reg­istrovan je prvi paci­jent koji je oboleo od virusa korona, objavio je danas min­istar zdravl­ja Zlat­i­bor Lon~ar na vanred­noj kon­fren­ci­ji za medije. 

Oboleo je mu{karac star 43 godine iz Sub­o­tice koji je u neko­liko navra­ta boravio u Budumpe{ti.

Paci­jent je sta­bilnog op{teg stanja. 

Epidemiolo{ka situaci­ja u Srbi­ji je pod kon­trolom i pre­duzete su sve neophodne mere. 

Do sada je u ref­er­ent­noj lab­o­ra­tori­ji na Tor­laku testi­ra­no ukup­no 60 oso­ba koje su u prethod­nom peri­o­du borav­ile u podru~jima sa inten­zivnom trans­misi­jom virusa. 

Jutros do 8 sati testi­rani su uzor­ci jo{ ~etiri osobe koji su neg­a­tivni na novi korona virus.