PROMOCIJA KNJIGE VOJISLAVA ŠEŠELJA

U orga­ni­zaci­ji Okru‘nog odb­o­ra Srpske radikalne stranke u klubu Doma kul­ture sino} je odr‘ana pro­mo­ci­ja nove knjige dr Vojisla­va [e{elja, lid­era radikala ”U Sre­breni­ci nije bilo geno­ci­da”. Knji­ga je pred­stavl­je­na i na nedavno zavr{enom Beograd­skom saj­mu knji­ga. Pre pro­mo­ci­je [e{elj je izjavio da su radikali sprem­ni za predstoje}e izbore na svim nivoima.