PREZENTOVANI RASPISANI JAVNI POZIVI I KONKURSI NSZ

Nacional­na slu‘ba za zapo{ljavanje nedavno je raspisala 13 javnih pozi­va i konkur­sa s cil­jem real­izaci­je pro­gra­ma i mera aktivne poli­tike zapo{ljavanja u ovoj godi­ni. Javne pozive i pro­grame danas su u Grad­skoj upravi prezen­to­vali pred­stavni­ci Fil­i­jale NSZ Pirot.