NAGRADA OŠ 8. SEPTEMBAR NA KONKURSU POKRENIMO NAŠU DECU

Odel­jen­je II/2 O[ “”8. sep­tem­bar” u~iteljice Radice @ivkovi} nagra|eno je na konkur­su ”Pokren­i­mo na{u decu” koji je deo istoimenog pro­jek­ta kom­pani­je ”Aqua viva” bren­da kom­pani­je ”Knjaz Milo{”. 

[kola je dobi­la paket rekvizita za fizi~ku aktivnost: obru~e, pal­ice, ~unjeve, lopte … 

Cilj ovog pro­jek­ta je pre­ven­ci­ja lo{eg dr‘anja, defor­mite­ta ki~me, gojaznos­ti i spre~avanje neak­tivnog ‘ivotnog stila. 

U~iteljica odel­jen­ja II/2 poru~uje da fizi~ka aktivnost gra­di zdrave navike, atmos­feru i tim­s­ki duh u u~ionici, navo­di se u saop{tenju {kole.