GRADSKOJ IZBORNOJ KOMISIJI PREDATA ODBORNIČKA LISTA ALEKSANDAR VUČIĆ- ZA NAŠU DECU

Grad­skoj izbor­noj komisi­ji sino} je pre­da­ta prva odborni~čka lista za predstoje}e lokalne izbore pod nazivom ”Alek­san­dar Vu~i} –- za na{u decu”. Prvi na ovoj izbor­noj listi na lokalnim izbori­ma bi}e aktuel­ni gradona~elnik Piro­ta Vladan Vasi}. On je u izjavi posle preda­je odborni~ke liste, poz­vao sve bira~e u Piro­tu da ih podr‘e na predstoje}im izbori­ma 26. apri­la.