UVID U JEDINSTVENI BIRAČKI SPISAK GRADA

Deo jedin­stvenog bira~kog spiska za podru~je gra­da Piro­ta je u Grad­skoj upravi, u kance­lar­i­ji broj 35 na tre}em spratu. Gra|ani mogu putem ra~unara da pro­vere da li su upisani u bira~ki spisak i da li su podaci ta~ni. Zahte­vi za promene u delu jedin­stvenog bira~kog spiska gra|ani sa prebivali{tem, odnos­no inter­no rasel­je­na lica sa boravi{tem na podru~ju gra­da, mogu da pod­ne­su Grad­skoj upra­vo od 7 do 15 sati, rad­nim danom do 10. apri­la. Uvid u jedin­stveni bira~ki spisak mo‘e da se obavi i elek­tron­skim putem na inter­net strani­ci Min­istart­st­va dr‘avne uprave i lokalne samouprave

www.mdus.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak.