”TOPLANA” OBELEŽILA SVETSKI DAN ENERGETSKE EFIKASNOSTI

JP ”Grad­s­ka toplana” u sarad­nji sa Grad­skom upravom danas je obele‘ila 5. mart, Svet­s­ki dan ener­getske efikas­nos­ti. Tim povodom, u~enici svih osnovnih {kola i [OSO Mla­dost obi{li su ”Toplanu”.