ŠKOLA ”MLADOST” OD ”TIGAR TYRES”-a DOBILA DIGITALNI LOGOPEDSKI SET VREDAN 350.000 DINARA

[kola za osnovno i sred­nje obra­zo­van­je dece sa razvo­jn­im smet­n­ja­ma ”Mla­dost” nedavno je od kom­pani­je ”Tigar Tyres” dobi­la vredan aparat va‘an za indi­vidul­ni rad sa decom sa razvo­jn­im smet­n­ja­ma i decom koja ima­ju te{ko}e u gov­oru i komunikaciji.