PRVO MESTO ZA PK SWAN NA TAKMIČENJU U NIŠU

U Ni{u je min­u­log viken­da odr‘ano Region­al­no takmi~enje u ple­su. Takmi~ili su se pred­stavni­ci neko­liko stoti­na klubo­va iz regiona u neko­liko kat­e­gori­ja. Na ovom takmi~enju uspe{ne su bile i ~lan­ice pirot­skog plesnog klu­ba Swan dance company.