NOVI PROPISI I VEĆE UČEŠĆE ŽENA NA IZBORIMA

Nov­ina na predstoje}im izbori­ma osim sman­jen­ja cen­zusa je i ve}e u~e{}e ‘ena na republi~kim i lokalnim listama.