NAJAVLJENA NOVA ZAPOŠLJAVANJA U INSPEKCIJSKIM SLUŽBAMA

Pirot­s­ki upravni okrug nekad aje imao 60 inspek­to­ra a danas ima 28. Pre­ma najava­ma o~ekuju se usko­ro nova zapo{ljavanja.