ŠEŠELJ U PIROTU 5. MARTA

Lid­er Srpske radikalne stranke dr Vojislav [e{elj 5. mar­ta }e borav­i­ti u Piro­tu. Odr‘a}e pro­mo­ci­ju svo­je knjige ”U Sre­breni­ci nije bilo geno­ci­da”. Dolazak [e{elja u Pirot na dana{njoj kon­fer­en­ci­ji za nov­inare najav­i­la je predsed­ni­ca Grad­skog odb­o­ra Srpske radikalne stranke Nata{a Poti}.